ข่าว : สปส.เปิดโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ รุ่นที่ 1 (ส่วนภูมิภาค) จ.นครศรีธรรมราช สร้างการรับรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ ม.40

22 เมษายน 2565

สปส.เปิดโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ รุ่นที่ 1 (ส่วนภูมิภาค) จ.นครศรีธรรมราช

สร้างการรับรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ ม.40 พร้อมเข้าถึงหลักประกันสังคมอย่างทั่วถึง

                เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้ นางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธาน เปิดโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ รุ่นที่ 1 (ส่วนภูมิภาค) ณ ห้องประชุมฟอร์จูน โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นางพิชญาภรณ์ กุลเศรษฐ ประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวดวงใจ เธียนชัยวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ พร้อมด้วยผู้ประกันตน เครือข่าย ผู้นำชุมชน และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

               นางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ตามที่รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบหมายให้กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันทางสังคม ที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย เพื่อเป็นหลักประกันชีวิตที่มั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิต โดยกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ให้รัฐต้องสร้างโอกาส ความเสมอภาคทางสังคม สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สำนักงานประกันสังคมได้ให้ความสำคัญในการรณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และเสริมสร้างความเข้าใจในเชิงรุก ให้กับคนทำงานทุกกลุ่มอาชีพ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพอิสระ ได้เข้าถึงสวัสดิการความคุ้มครองทางสังคม โดยการสมัครเข้าสู่ระบบความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 เพื่อได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันสังคม เพื่อใช้เป็นทุนในการดำรงชีพยามชรา ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคม ให้การคุ้มครองครอบคลุมผู้ประกันตนมาตรา 40 ทั่วประเทศ จำนวน 10,766,649 ราย

               นางสาวลัดดา กล่าวต่อไปว่า สำนักงานประกันสังคมได้จัดให้มีการดำเนินโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ โดยกำหนดจัด 5 รุ่น ในส่วนภูมิภาค สำหรับรุ่นที่ 1 ครั้งนี้ มีผู้นำเครือข่ายผู้ประกันตนมาตรา 40 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง และจังหวัดตรัง เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การเข้าถึงสิทธิที่แรงงานภาคอิสระ และผู้ประกันตนพึ่งจะได้รับ พร้อมนำไปถ่ายทอดให้แรงงานภาคอิสระ ได้ตระหนักถึงการสร้างหลักประกันความมั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดีของตัวเองและครอบครัว ทั้งวัยทำงานและวัยเกษียณ รวมทั้งการพัฒนากลไก กระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรเครือข่าย เพื่อนำไปสู่การขยายการให้ความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานภาคอิสระ อีกทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการรับสมัครและขึ้นทะเบียน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายประกันสังคมทั่วไทยของสำนักงานประกันสังคมต่อไป

 ................................................................

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน